Banga sexy chat room uniforn dating

04-Mar-2018 16:27

” Me: “yho, ingathi ndisisi porho” wahleka Siya: “lala ke sothetha xa uvuka ne” Me: “sure” Siya: “umenzeni u Onge?

” Me: “ndimbethile, kudala ndamrhalela futhi” wahleka Siya: “wenzeni?

Ndanxiba amacikici amakhulu, ndazijonga esi pilini, ndatsho ndane sidima(dignity) .ndafaka I phone yam kwi handbag ngoku ingena simcard ndaphuma ndaya e kitchen, ndafika u siyanda esitya ndambulisa wavuma ebese lungele uhamba, Siya: “awu ezika gama kwe dini” Me: “mpaaa, khawutye uvale umlomo” ndazenzela I cereal Siya: “sizozi thenga e mall or e gatini yase graveyard I flowers?

” Me: “masizi thenge e gatini sizo khawuleza sibuye” Him: ‘mhm ja, uyo kwenza intloko” Me: “hahaha ewe, ndise moodini ye shopping namhlanje” Him: “wow, ubonakala u right namhlanje yazi” Me: ‘ewe ne” kwangena u Ongeziwe erhuqa I sleepers ndavela ndadikwa..bendi irritate(wa) yila ngxolo ebeyeza nge sleepers, Onge: “Siya” heee caba andi bonakali mna Siya: “hey” u Siyanda wajonga kum wa wink(a) ndayo beka I sitya e sinkini, Me: “masambe ke wele” Onge: “nayaphi Siyanda?

Phofu andisaloyiki ngoku into esandihlanganisela intloko yile yokuva I cologne ka Andile, mhlawumbi ndibakhumbula gqithi, kufuneka ndiye kubo before ndibuyele e Bloem, ndagqibela kudala ukuya kubo, ndizoya ngomso ngoba saterday ndibuyela e bloem.

Ndathatha I ipad ndafaka I earphones ndamamela umculo (rnb) ndaphinda ndayoma ndase festileni, ndabuka I pics Ndeva ngomntu ondibamba esinqeni ibingu Siyabulela, wakhupha I earphones Siya: “uyaba khumbula ne” beku vele I pic ka Andile no Mazoe” Me: “yeah kakhulu” Him: “ugqibele nini ukuya emangcwabeni wabo?

Banga sexy chat room-87Banga sexy chat room-65Banga sexy chat room-73Banga sexy chat room-29

Bendiyazi ukuba kuzo tshaywa, u Anele ba lungisa I hubbly bubbly pipe kwatshaywa, Zen: “uyi qhaqhele ntoni wena intoko?Season 2 Chapter 71-100 Ndayo ngena e roomini yam, izinto bezi sangalandlela bendizi shiye zingayo ndakhulula ndayo ngena ebathroom ndaqala ndazi jonga esipilini ibingathi ayindim tu, bendingathi ndivuka kwelaba fileyo, ndayongena kwi shower, ndawuva umzimba wam uswabuluka,ndagqiba uhlamba ndazo sula ndanxiba I gown ndaphuma e bathroom ndaya e roomini yam ndafika kukho u Ongeziwe, ethetha ne phone Onge: “ewe tata.,..nanku..” wandinika I phone ndam jamela Onge: “ngu tatakho” Me: “hello tata” ndahlala phezu kwe bhedi u Onge wazo hlala ecaleni kwam Tata: “Ntondo unjani? ” Me: “akukho nto yenzekayo tata uyaxoka lo” Him: “I hope unyanisile” Me: “ndithembe tata, ungaze uyimamele into ayithethayo u Ongeziwe, uyaxabanisa ungena nezinto ezikude kunaye” Him: “okay ke mntanam, bye-bye” Me: “bye” he hung up ndanika u Onge I phone yakhe, bendinawo no msindo, Onge: “a..” Me: “GET OUT” ndamkhomba emnyango Onge: “ndi w….” Me: “I SAID GET OUT DAMMIT” waphakama waya ngasemnyango,ndamlandela bendiyo tshixa wama Onge: “izovela inya….” Ndamvuthulula ngempama wabetheka e cangweni ndamtsala nge vest ndavula umnyango ndamtshovela ngaphandle ndavala umnyango ndatshixa, bendingcangcazela man ngu msindo, ndehla ngecango ndahlala phantsi ndakhala, andizazi noba ndikhaliswa ngumsindo okanye yintoni na. ” Him: “u Ongeziwe nguye ondi fowuneleyo, kwenzeka ntoni? ” Him: “le yoba uyasela ngoku” ndajonga u Ongeziwe Me: “kutsho bani tata?Ndakhala ndaziva ukuba konele ngoku, ndaphakama ndayohlamba ubuso ndathambisa umzimba wam intloko ibisandi phethe straight, ndanxiba I pyjamas ezi mfitshane ndathambisa no buso nge body lotion.

Bendiyazi ukuba kuzo tshaywa, u Anele ba lungisa I hubbly bubbly pipe kwatshaywa, Zen: “uyi qhaqhele ntoni wena intoko?Season 2 Chapter 71-100 Ndayo ngena e roomini yam, izinto bezi sangalandlela bendizi shiye zingayo ndakhulula ndayo ngena ebathroom ndaqala ndazi jonga esipilini ibingathi ayindim tu, bendingathi ndivuka kwelaba fileyo, ndayongena kwi shower, ndawuva umzimba wam uswabuluka,ndagqiba uhlamba ndazo sula ndanxiba I gown ndaphuma e bathroom ndaya e roomini yam ndafika kukho u Ongeziwe, ethetha ne phone Onge: “ewe tata.,..nanku..” wandinika I phone ndam jamela Onge: “ngu tatakho” Me: “hello tata” ndahlala phezu kwe bhedi u Onge wazo hlala ecaleni kwam Tata: “Ntondo unjani? ” Me: “akukho nto yenzekayo tata uyaxoka lo” Him: “I hope unyanisile” Me: “ndithembe tata, ungaze uyimamele into ayithethayo u Ongeziwe, uyaxabanisa ungena nezinto ezikude kunaye” Him: “okay ke mntanam, bye-bye” Me: “bye” he hung up ndanika u Onge I phone yakhe, bendinawo no msindo, Onge: “a..” Me: “GET OUT” ndamkhomba emnyango Onge: “ndi w….” Me: “I SAID GET OUT DAMMIT” waphakama waya ngasemnyango,ndamlandela bendiyo tshixa wama Onge: “izovela inya….” Ndamvuthulula ngempama wabetheka e cangweni ndamtsala nge vest ndavula umnyango ndamtshovela ngaphandle ndavala umnyango ndatshixa, bendingcangcazela man ngu msindo, ndehla ngecango ndahlala phantsi ndakhala, andizazi noba ndikhaliswa ngumsindo okanye yintoni na. ” Him: “u Ongeziwe nguye ondi fowuneleyo, kwenzeka ntoni? ” Him: “le yoba uyasela ngoku” ndajonga u Ongeziwe Me: “kutsho bani tata?Ndakhala ndaziva ukuba konele ngoku, ndaphakama ndayohlamba ubuso ndathambisa umzimba wam intloko ibisandi phethe straight, ndanxiba I pyjamas ezi mfitshane ndathambisa no buso nge body lotion.” Me: “ndi hluthi, excuse me “ ndatyhala isitulo ndaphakama ndakushiya etafileni ukutya, ndaya e kitchen bendirhalela I coffee ndazi galelela ndabona isi tshixo semoto phezu kwe counter, ndaqala ndakroba kuqala ukuba akukho mntu uzayo na, ndasithatha, ibisese moto ka Luthando bendi dinga uphuma ndiyobethwa ngu moya ndayo ngena e motweni, ndahamba andizazi noba bendisiyaphi bendizula qha.