Banga sexy chat room

04-Mar-2018 16:27

” Me: “yho, ingathi ndisisi porho” wahleka Siya: “lala ke sothetha xa uvuka ne” Me: “sure” Siya: “umenzeni u Onge?” Me: “ndimbethile, kudala ndamrhalela futhi” wahleka Siya: “wenzeni?

” Me: “bendinxilile” Him: “suzi mora kanje nana ngalento, okwe nzekile kwenzekile nawe ubuzi khusela.” ndithe ndiyathi akasekho umntu, ndaphakama ndamkhangela e roomini Me: “Tata! Beku layitiwe e roomini bendi phupha, kodwa u Andile yena ebengathi uyaphila, bendisayiva I cologne yakhe ndimvile naxa endi hug..mhlawumbi ndiyaphambana ne, elagazi bendili bona e bathroom lona?Eish, ndaphakama ndanxiba I sleepers ndaya e bathroom ndicotha, ndafika emnyango ndakhokha umoya,ndakroba beku ngekho gazi, ndangena ndahlamba umlomo nobuso ndathatha la plastic ine mpahla zam ezine gazi ndafaka la gift bag pha kuyo ndahamba nayo ndayoyi faka e dustbin ngaphandle ndagqiba ndahlamba izandla.…yhoo hayi kunzima ukhumbula, idlulile wethu mandiyiyeke.Kwangena u Ongeziwe no Lilitha ne dishcloth caba ine ice ngoba u Onge ebeyi beke ebusweni, ebesa fixiza caba ndimbethe kakhulu na, uyaphapha wethu naye, ndagqiba ukutya ndabeka isitya e sinkini ndagalela amanzi e glassini ndaya e roomini yam, ndakhupha I adco-dol eziyi 3 ndazi sela kwatsho I knock emnyango ndathi maka ngene, wangena ibingu Siyanda SIya: “uziva njani?

” Me: “bendinxilile” Him: “suzi mora kanje nana ngalento, okwe nzekile kwenzekile nawe ubuzi khusela.

” ndithe ndiyathi akasekho umntu, ndaphakama ndamkhangela e roomini Me: “Tata! Beku layitiwe e roomini bendi phupha, kodwa u Andile yena ebengathi uyaphila, bendisayiva I cologne yakhe ndimvile naxa endi hug..mhlawumbi ndiyaphambana ne, elagazi bendili bona e bathroom lona?

Eish, ndaphakama ndanxiba I sleepers ndaya e bathroom ndicotha, ndafika emnyango ndakhokha umoya,ndakroba beku ngekho gazi, ndangena ndahlamba umlomo nobuso ndathatha la plastic ine mpahla zam ezine gazi ndafaka la gift bag pha kuyo ndahamba nayo ndayoyi faka e dustbin ngaphandle ndagqiba ndahlamba izandla.

…yhoo hayi kunzima ukhumbula, idlulile wethu mandiyiyeke.

Kwangena u Ongeziwe no Lilitha ne dishcloth caba ine ice ngoba u Onge ebeyi beke ebusweni, ebesa fixiza caba ndimbethe kakhulu na, uyaphapha wethu naye, ndagqiba ukutya ndabeka isitya e sinkini ndagalela amanzi e glassini ndaya e roomini yam, ndakhupha I adco-dol eziyi 3 ndazi sela kwatsho I knock emnyango ndathi maka ngene, wangena ibingu Siyanda SIya: “uziva njani?

Ugqiba kwam ndanxiba i sleepers, bendingayazi noba ngubani ixesha kodwa beku bonakala ukuba kuse mini ndaya e kitchen ndazenzela I cereal ndatya, ngoku ndityayo bendi cinga into eyenzeke kwi cellar last night ndiyakhumbula ndisela ndimamele umculo ndazama uphakama ndawa, uhmmm ndaphinda ndaphakama ne.kwawa I phone…oh shit ezinye andisazi khumbuli.